رابطه ی افسردگی با بیماری های قلبی و دیابتی

رابطه ی بین افسردگی و بیماری

رابطه ی بین افسردگی و بیماری

رابطه ی بین افسردگی و بیماری قلبی یک رابطه ی مستقیم است. علائم افسردگی در بیماران پس از روز سکته ی قلبی بسیار شایع است که می تواند اثرات منفی بر بیماری بگذارد.

رابطه ی بین افسردگی و بیماری دیابت به گونه ای است که افسردگی ۳۰ درصد احتمال خطر مرگ را در افراد دیابتی افزایش می دهد.

بیماری قلبی و افسردگی

اختلال افسردگي شديد يك عامل خطرساز در حال گـسترش شـايع در بيماران قلبي عروقي اسـت، كه در سـلامت بـه سـر مـي برنـد و حاصـل مشکلات عروقی مضر در بیماران قلبی تحت کنترل  اسـت. از هر ۵ بيماري سرپايي با بيماري قلبي عروقـي يـك نفـر و از هـر سـه يك نفر افسرده است، اما اكثر اين موارد تشخیص داده نشده اند یا به درستی درمان نمی شوند

 بـراي افراد مبتلا به بيماري هـاي قلبـي، افـسردگي مـيتوانـد احتمـال يـك اتفـاق نامطلوب قلبی مثل حمله قلبی یا انعقاد خون را افزایش دهـد. بـراي افرادي كه بيماري قلبي ندارند، افسردگي مي توانـد خطرحملـه قلبـي و ابتلا به بیماری شریان کرونری را افزایش دهد.

رابطه ی بین افسردگی و بیماری

رابطه ی بین افسردگی و بیماری

۱۵ درصد بيماران مبتلا به بيماري قلبي عروقي و ۲۰ درصد بيماراني كـه تحت عمل جراحي پيوند باي پاس قرار گرفته انـد، افـسردگي شـديد را تجربه كرده اند.

در يك مطالعه برجسته، وجود افسردگي مستمر بعد از بهبودي، احتمـال مرگ را در مدت ۶ مـاه بعـد از حملـه قلبـي ۱۷درصـد افـزايش داد (در مقابـل ۳درصـد مـرگ و ميـر در بيمـاران حملـه قلبـي كـه افـسردگي نداشتند)

عادات منفي سبك زندگي مربوط به افسردگي ـ مثـل سـيگار كـشيدن، مصرف افراطي الكل، كم تحركي، فقرغذايي و فقدان حمايت اجتمـاعي ـ در درمان بيماري قلبي دخالت دارد

ثابت شده است كه افسردگي عامـل خطـر در بيمـاري قلبـي اسـت كـه انجمن قلب آمریکا (AHA)  پيشنهاد كرده است كه تمام بيماران قلبي جهت بررسي ابتلا به افسردگي، بايد مورد غربالگري قرار گيرند. بيماران مبتلا به افسردگي بعد از سـكته قلبـي، بـه خـصوص بيمـاراني بـا قلبي، بايد به دقت مراقب باشند و به طور جدي درمـان شـوند زيرا احتمال خطر بروز مشكلات قلبي در آنها بالا و بهبود خودبه خود كم است

دیابت و بیماری افسردگی

برآوردها نشان ميدهند كه از هر ۴ فرد مبتلا به ديابت ۱ نفـر از علايـم افسردگي رنج ميبرد. احتمال افسردگي پيـشرونده و نـرخ افـسردگي در افراد مبتلا به ديابت دو برابر است.

رابطه ی بین افسردگی و بیماری

رابطه ی بین افسردگی و بیماری

افسردگي خطر مرگ و ميـر در افـراد ديـابتي را تـا ۳۰ درصـد افـزايش ميدهد.

براساس برآورد شيوع جهـاني ديابـت در سـال ۲۰۰۰؛ ۴۳ ميليـون فـرد ديابتي داراي علايم افسردگي ميباشند

بار اقتصادي ديابت به تنهايي معنادار است. وقتـي افـسردگي بـا ديابـت همراه باشد هزينه هاي مراقبت بهداشـتي بـين۵۰ تـا ۷۵درصـد افـزايش مي يابد.

كساني كه به ديابت و افسردگي با هم، مبتلا هستند، علايم شديدتري از هر دو بيماري و نرخهاي بـالاتري از نـاتواني شـغلي دارنـد و نـسبت بـه افرادي كه فقط ديابت دارند، به خدمات پزشكي بيشتري نيازمندند.

مطالعات حاكي از اين است كه افسردگي خطر ديابت پيشرونده نوع ۲ را تا بيش از ۲۰درصد در افراد جوان افزايش ميدهد.

افسردگي ميتواند منجر به عادات نادرست سـبك زنـدگي مثـل تغذيـه ناسالم، كم تحركي، سيگار كشيدن، سوء مصرف الكل و اضافه وزن شود. تمام اين ها عوامل خطرساز براي ديابت هستند و كنترل سطح قندخون را مشكل تر ميسازند.

گرچه رابطه بين ديابت و افسردگي به خوبي مـشخص نـشده اسـت، امـا تركيب ديابت افسردگي ميتواند مرگ آور باشد. رابطه موجود بين ديابت و افسردگي كنترل هر يك از اين دو بيماري را دشوارتر ميسازد. اگر از ديابت رنج ميبريد، از پزشك خود بخواهيد افسردگي شمارا مـورد بررسي قرار دهد. اين كه افسردگي باعث ديابت ميشود، مشخص نشده، اما قطعاً افسردگي ديابت را بسيار وخيم تر ميكند.

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.