آن چه که درباره ی انگیزه در زندگی باید دانست

معنی انگیزه

معنی انگیزه

معنی انگیزه طیف وسیعی از جنبه هاي زیستی، هیجانی، اجتماعی و شناختی را شامل میشود که رفتار ما را شکل میدهد.

معنی انگیزه، در لغت  علت و دلیلی است که شخصی را به کاري وادار می کند و در اصطلاح به نیرویی اطلاق میشود که از درون فرد را به سمت یک هدف سوق میدهد. به همین خاطر نیروي اراده عاملی ضروري براي دستیابی به موفقیت است و نا امیدي و نبود انگیزه ممکن است شما را از رسیدن به اهدافتان بازدارد.

همه ي کارهایی که در روز انجام میدهیم یا هر تصمیمی که میگیریم، دلیل یا دلایل خاصی دارد. هنگامی که هدفی را دنبال میکنیم، انگیزهاي براي انجام آن داریم.

انگیزه فرایندي است که سبب آغاز، هدایت و حفظ رفتارهاي هدفمند ما میشود.

این رفتار هدفمند میتواند نوشیدن یک لیوان آب براي رفع تشنگی یا خواندن یک کتاب براي کسب دانش بیشتر باشد.

معنی انگیزه

معنی انگیزه

اگر مدام بگوییم چون در زندگی مشکلات زیادي وجود دارد، اقتصاد خراب است، کار نیست، پول نیست، آینده اي نیست، خشونت زیاد شده و… دیگر نمی توان به زندگی امیدوار بود، پس اینها حرف هاي درست و رهگشایی نیستند ، زیرا اگر بدین شکل به زندگی بنگریم پس قطعا نباید در دنیا هیج فرد امیدوار و باانگیزه اي وجود داشته باشد.

افراد بسیاري هستند که در زندگی موفق نیستند، نه بخاطر اینکه استعداد، مهارت یا توانایی ندارند، بلکه بخاطر اینکه انگیزه کافی ندارند و خیلی زود خسته می شوند و به بهانه هاي مختلف کاري که انجام می دهند را رها می کنند. یقینا داشتن امید در شرایط سخت زندگی کار آسان و راحتی نیست. بی شک بزرگترین هنر هر انسانی امیدوار بودن در شرایط سخت و دشوار زندگی است.

اجزاي سازنده ي انگیزه

انگیزه ۳ جزو اصلی دارد: اقدام، پشتکار و توان

اقدام کردن: براي شروع یک هدف تصمیم بگیرید.

پشتکار: با وجود موانع سر راه، براي رسیدن به هدف به تلاش خود ادامه دهید.

توان: میزان انرژي و تمرکزي است که فرد براي رسیدن به هدف خود اختصاص میدهد.

معنی انگیزه

معنی انگیزه

تکنیک هایی برای ایجاد انگیزه برای زندگی بهتر

تکنیک اول ایجاد انگیزه براي زندگی:

داشتن علاقه و اشتیاق به کارهایی که انجام می دهید.

یکی از نکات مهم که باید براي ایجاد و حفظ انگیزه به آن توجه بسیاري داشت انجام کارهایی است که به آن اشتیاق و علاقه دارید. اگر در مورد کار و مسیري که در زندگیتان طی می کنید شور و اشتیاق فوق العاده اي داشته باشید، همیشه براي انجام کارهایتان باانگیزه خواهید بود و براي انجام مسئولیت ها و تکمیل وظایفتان هر کاري که از دستتان برمیآید را انجام خواهید داد. شما نباید صبح ها افسرده و بی میل از خواب بلند شوید. نباید فردي همیشه خسته و اخمو باشید و از کارهایی که در طول روز می کنید نفرت داشته باشید .شما نباید تمام انرژي خود را صرف تحمل کردن رئیس و دیگر اطرافیانتان بکنید.

تکنیک دوم ایجاد انگیزه برای زندگی:

یک مجله موفقیت براي خود درست کنید.

یکی دیگر از راه هاي ایجاد انگیزه براي زندگی در نظر گرفتن موفقیت هاي هر چند کوچک و لذت بردن از آنهاست. یک دفتر تهیه کنید و تمام موفقیت هاي قبلی زندگیتان، موفقیت هایی که بعداً به آن دست پیدا می کنید و شادي هاي زندگیتان را در آن ثبت کنید. گاهی وقت بگذارید و نوشته هایتان را بخوانید، این می تواند منبع انگیزه خوبی براي شما باشد.

معنی انگیزه

معنی انگیزه

تکنیک سوم ایجاد انگیزه برای زندگی:

به دنبال الگوي موفق باشید تا انگیزه تان چند برابر شود.

هر رویایی که در سر دارید احتمال اینکه افراد موفق در آن زمینه وجود داشته باشند زیاد است. پس به دنبال افرادي باشید کاري را که می خواهید انجام دهید را قبلا انجام دادند. اگر در اطرافتان نیست بدنبال آن در کتابها، فیلم هاي آموزشی و یا وب سایت هاي شخصی بگردید و از اشتباهات، شکست ها و پیروزي هاي آنها استفاده کنید. اینکه دیگران هم همین راه را رفته باشند و به موفقیت رسیده باشند به شما انگیزه زیادي می دهد.

انواع انگیزه:

  • تشویق

نوعی از انگیزه که با شکلهاي مختلف پاداش مالی و غیرمالی همراه است انگیزش تشویقی نامیده میشود.

پاداش ناشی از انجام کار یا دستیابی به هدف، افراد بسیاري را تحریک میکند.

مزایاي شغلی و ترفیع کاري نمونه ي خوبی از عوامل تشویقی هستند که براي انگیزش افراد به کار گرفته میشوند.

  • ترس

در انگیزش با ترس، معمولا بر پیامدها تأکید می شود. این نوع انگیزه وقتی به کار گرفته میشود که با انگیزش تشویقی نتیجه ي دلخواه حاصل نشود. عبارت (هویج و چماق) که در دنیاي کسب و کار رایج است در واقع اشاره به تشویق (هویج) و ترس (چماق) دارد. تنبیه یا پیامدهاي منفی یکی از شکل هاي انگیزش با ترس است.

قدرت

قدرت

  • موفقیت

نگیزش ناشی از موفقیت و دستاوردهاي گوناگون به عنوان محرکی براي افزایش شایستگی استفاده میشود.

  • شکوفایی

نیاز به خودشکوفایی یک عامل انگیزش درونی است.

اشتیاق فراوان براي افزایش دانشمان دربارهي خود و دنیاي بیرون یکی از قدرتمندترین انواع انگیزه است.

ما تشنهي یادگیري و رشد فردي هستیم.

انگیزه ي رشد و شکوفایی ممکن است در میل ما به تغییر نمود پیدا کند.

 

  • قدرت

انگیزهي قدرت ممکن است به شکل میل به انحصار یا میل به کنترل کردن دیگران خود را نشان بدهد. ما به دنبال اختیار و انتخاب در زندگیمان هستیم.

ما میخواهیم روش زندگی اکنون و مسیر زندگی آینده مان را خودمان تعیین کنیم.

میل به کنترل دیگران هم در بسیاري از ما وجود دارد.

میل به کنترل در برخی افراد قوي تر است به اندازهاي که گاهی ممکن است به رفتارهاي آسیب زا، غیراخلاقی یا خلاف قانون منجر شود.

 

  • اجتماع

عوامل اجتماعی مایه ي انگیزش افراد بسیاري هستند. این امر ممکن است در میل به تعلق به گروه و پذیرفته شدن توسط دستهاي از افراد یا میل به ارتباط با اطرافیان یا افرادي در دنیایی بزرگتر نمود پیدا کند. حس نیاز به ارتباط به دیگران در طبیعت ما انسانهاست، همچنین نیاز به پذیرفته شدن و همبستگی.

شناخت انواع انگیزه به ما کمک میکند نوعی از انگیزه را که برايمان مناسب تر است شناسایی کنیم.

جهت مشاوره ، هماهنگی کلاس و برگزاری سمینار با شماره تلفن 02144023001 در ارتباط باشید.   
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.